mecburi hizmet ile ilgili sık sorulan sorular

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

mecburi hizmet ile ilgili sık sorulan sorular

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:52 pm

* Mecburi hizmet yükümlülüğü nedir?
Mecburi hizmet (yasal ifadesiyle Devlet hizmeti yükümlülüğü), 5371 sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

* Yeni tıp fakültesini bitirenler için süreç nasıl işleyecek?
Tıp fakültesini bitiren tabiplerin diplomaları ilgili fakülte dekanlıkları tarafından 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. Sağlık Bakanlığı diplomaların kendisine gelmesinden sonra iki ay içinde tabibin atamasını yapmak zorundadır.

* Mecburi hizmet tercihleri nasıl yapılacak? Tercih yapmazsam ne olur?
Mecburi hizmete tâbi olanların atamaları mevcut kadrolar arasında kendilerine tercih yapma hakkı tanınarak uygulanmaktadır. Ancak kişilerin tercih yapmış olmaları bu tercihlerine mutlak surette uyulacağı garantisini vermemektedir. Tabip tarafından tercih yapılabilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı internet sayfasında yayımlanan kur’aya dâhil edilecek kişiler arasında isminin yayımlanmış olması gereklidir. Listede ismi olan tabip yine internet üzerindeki programı kullanarak tercihlerini belirtecek ve alacağı çıktıyı posta ya da kargo yoluyla Sağlık Bakanlığına ulaştıracaktır.

Yerleştirme noter huzurunda kur’a çekimi suretiyle yapılmaktadır. Öncelikle tercih belirtenler için kur’a çekimi yapılmakta, ardından tercihlerine yerleştirilmeyenler ile hiç tercih yapmamış olanlar için genel bir kura çekimi yapılmaktadır.

* Gıyabımda kura çekilmesi ne demek?
Mecburi hizmet, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak ortaya konulmuş olmakla kişinin görev için müracaatı olması dahi atamasının yapılması öngörülmüştür. Gıyapta (yokluğunda) kur’a çekilmesi de kişinin herhangi bir başvurusu olmamasına karşın mecburi hizmet yapacağı yerin belirlenmesi için kur’a çekiminin yokluğunda yapılmasını ifade etmektedir.

* Çektiğim ya da gıyabımda çekilen yere ne kadar sürede gitmem gerekir? Gitmezsem ne olur?
Mecburi hizmet yapılması gereken yerin belirlenmesinden sonra bu listeler Sağlık Bakanlığı internet sayfasında ilan edilmektedir. Anılan ilan tebligat yerine geçmektedir. Ayrıca tabibin ikametgâhının bulunduğu yer il sağlık müdürlüğüne de ilgilisine tebliğ edilmek üzere atama evrakı gönderilmektedir. Mecburi hizmet yükümlüsü tabibin atama emrinin tebliğinden itibaren en geç yirmi gün içinde atandığı yerde göreve başlaması gereklidir.

Atandığı yere gitmeyen tabip istifa etmiş (müstafi) sayılır ve buna bağlanan yaptırımların yanı sıra mecburi hizmete başlayana kadar geçen süre –en çok yükümlülük süresi kadar- yükümlülük süresine eklenir.

* Mecburi hizmeti sözleşmeli personel ya da 657’ye tabi memur olarak yapma tercihim var mı?
Mecburi hizmet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca atanma yoluyla yerine getirilebileceği, 4924 sayılı Yasa uyarınca sözleşme ilişkisi biçimindeki bir çalışma yoluyla da yerine getirilebilir. Bu iki statüden birini seçmek yetkisi tabibe aittir.

* Mecburi hizmet sürem dolmadan istifa ya da görevini terk edersem ne olur?
Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevden istifa edenler ya da istifa etmiş (müstafi) sayılanlar belirli süreyle yeniden memuriyete alınmazlar. Bu süre istifa edenler için 6 ay müstafi sayılanlar için ise 1 yıldır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bitmeden istifa eden ya da müstafi sayılanlar anılan yükümlülüğü yerine getirmedikçe zorunlu hizmete tâbi mesleklerini icra edemezler.

* Müstafi sayılmak ne demek?
Devlet memurlarının görevlerinden ayrılmalarında belirli usüllere uyulmaması sebebiyle kişinin istifa etmiş sayılmasına müstafi sayılmak denir. Devlet Memurları Yasasının 94. maddesinin ikinci fıkrasına göre çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Memurun görevden ayrılma isteğinin kabulünü ya da yerine gelecek kimsenin gelmesine kadar beklemesi gereken bir aylık süreyi beklemeksizin ayrılması durumunda müstafi sayılır.

* Mecburi hizmeti yerine getirmeden, istifa ederek ya da müstafi sayıldıktan sonra girdiğim TUS’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerine ait bir kadronun sınavını kazanırsam ne olur?
2006 TUS Kılavuzunun 2.1.1 maddesine göre de “e) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayılan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlık giriş sınavı günüden itibaren üç ay içinde bitirecek olanlar.” sınava başvurabilirler. Bu çerçevede, istifa sebebiyle memuriyete girilemeyen altı aylık sürenin, ya da müstafi sayılma halinde bir yıllık sürenin son üç ayı veya sonrasına denk gelen dönemde TUS sınavına girilmesi halinde kazanılan kadroya atama yapılacaktır.

* Mecburi hizmeti yerine getirmeden, istifa ederek ya da müstafi sayıldıktan sonra vakıf ya da resmi üniversitelerin uzmanlık kadrolarını tercih edip kazanırsam ne olur?
Üniversitelerin tıpta uzmanlık kadrolarına Yükseköğretim Kanununun 50.maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak atama yapılmaktadırlar. Araştırma Görevlileri YÖK Personel Kanunu uyarınca, 657 Sayılı Yasa kapsamında devlet memuru değildirler. Bu nedenle 657 sayılı yasa kapsamında istifa edenler veya müstafi sayılanlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen sürelerin araştırma görevliliği kadroları için uygulanmaması gerekir. Bu çerçevede, istifa sebebiyle memuriyete girilemeyen süre içinde TUS sonucuna göre üniversitelerin tıpta uzmanlık kadrolarından birinin kazanılması durumunda araştırma görevlisi olarak atamalarının yapılması gerekir.

* Mecburi hizmet TUS’a girmeme engel mi?
Mecburi hizmet yapılırken TUS’a girilmesinin önünde bir engel bulunmadığı gibi aksine yasal düzenlemede bunun mümkün olduğuna ilişkin hükümler mevcuttur. Ancak halen uzman olanların ikinci bir uzmanlık eğitimi yapmak istemeleri durumunda önce mecburi hizmeti bitirmeleri koşul olarak getirilmiştir.

* Mecburi hizmette iken TUS’u kazanırsam ne olacak?
Mecburi hizmet yapılırken TUS ile bir uzmanlık eğitimine başlanması durumunda eksik kalan mecburi hizmet süresi uzman olduktan sonra yapılacak mecburi hizmet süresine ekleneceğine ilişkin yasa hükmü Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle pratisyen hekimlikte veya uzmanlıkta belirlenen süre tamamlanmadan uzmanlık ya da yan dal uzmanlığına başlanması halinde sadece anılan uzmanlık veya yan dal uzmanlığı ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğü söz konusu olacaktır.

* Askerliğimi yapmak için mecburi hizmetten ayrılabilir miyim? Askerlik yapmak isteyerek mecburi hizmete gitme yükümlüğüm kalkar mı?
Mecburi hizmet yükümlülüğü sırasında askere gidilmesi mümkündür. Ancak askerlik ödevinin yerine getirildiği süre mecburi hizmet süresinden sayılmadığı gibi, askerliğin bitiminde mecburi hizmetin kalan süresinin tamamlanması gerekir.

* Sağlık raporu almam mecburi hizmet kurasına girmemi engeller mi?
Sağlık mazereti mecburi hizmet yapmayı engelleyen bir mazeret olmayıp hastalığın niteliğine göre atama yapılacak yerin belirlenmesinde önem taşıyabilir. Sağlık mazereti bulunanlar kura öncesinde durumu Sağlık Bakanlığı’na belgesi ile birlikte ilettiklerinde bu durum atama kurasında değerlendirmeye alınır.

Ayrıca kurası çekilip ataması yapılanların hastalanmaları halinde atandıkları yere gitmemelerinin gerekçesi olarak sağlık raporunu gösterebilmeleri koşuluyla ilgili yerde göreve başlamak rapor süresinin sonuna kadar ertelenir. Bir başka ifadeyle, ataması yapılan bir mecburi hizmet yükümlüsü atama kararının kendisine tebliğinden önce hastalanması ve istirahat rapor verilmesi halinde atama kararının tebliği rapor sonrasına ertelenebileceği gibi bu arada tebliğ edilmiş olsa da hükmünü rapor süresinin bitiminden doğurmaya başlar. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, atama öncesi ya da atandıktan sonra raporlu olarak geçirilen süreler mecburi hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

* Uzman hekim olduktan sonra mecburi hizmet yükümlüğüm olacak mı?
Mecburi hizmet tabiplere, uzman tabiplere ve yan dal uzmanı tabiplere getirilmiş bir yükümlülüktür. Her statü için ayrı ayrı zorunlu hizmet getirilmiştir. Uzman hekimler de 05.07.2005 tarihinden sonra uzman olmuşlar ise mecburi hizmet yükümlüsüdürler.

* Ben daha önce mecburi hizmet yaptım. Yeniden mecburi hizmet konulmasını kabul edemiyorum ne yapabilirim?
Daha önceden mecburi hizmet yapmış olması sebebiyle yeniden mecburi hizmete tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğunu düşünen uzmanlar ve yan dal uzmanları uzmanlık belgelerinin verilmemesi ve kendilerine yeniden mecburi hizmet uygulanması işleminin iptali için İdare Mahkemesinde dava açabilirler. Bu davada 5371 sayılı Yasa’nın ilgili hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu savı da ileri sürülebilir.

* Yan dal yapmak istiyorum, mecburi hizmeti nasıl erteleyebilirim?
Yan dal uzmanlığı yapılmak istenmesi durumunda, daha önce yan dal uzmanlığı öğrenimi yapmamış olmak koşuluyla, ilgili sınava katılmak mümkündür. Anılan sınav sonucunda başarılı olunması durumunda ilgili alanda yan dal öğreniminin sürdürülmesinde mecburi hizmet bir engel değildir.

by dr şahKullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:52 pm

Karşımızda üç durum sözkonusu:
1 - Mecburi hizmete HİÇ gitmemek: Bu durumda 657 sayılı devlet memurları kanunu gereğince "Bir kamu görevine atandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayan kişiler müstafi sayılır. Müstafilik süresi 1 yıldır." Yani bir yıl süreyle herhangi bir KAMU KURULUŞUNDA çalışamazsınız.

2 - Mecburi hizmete başlayıp, istifa etmek: Mecburi hizmet görevine başladığınızda istifa dilekçenizi verdiğiniz tarihten itibaren bir ay içerisinde istifanızın onanması gerekir. DİKKAT: İSTİFA etmiş olmanız için İSTİFA DİLEÇENİZİN ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR. Bu nedenle istifa dilekçenizi verdiğiniz tarihten sonra göreve gitmemeniz durumunda MÜSTAFİ sayılırsınız. İstifanız dilekçenizi verdiğiniz tarihten itibaren 1 ay içinde sonuçlandırılmak zorundadır. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre "Bir kamu görevinden istifa eden ve istifası kabul edilen devlet memuru 6 ay süre ile hiçbir kamu kuruluşunda göreve başlayamaz."

(Ayrıca şunuda belirteyim. Hayatınız boyunca kamuda istifa etme hakkınız 3, Geri dönme hakkınız 2 dir. Yani 3 kez kamudan istifa edebilirsiniz. Ancak kamuya iki kez geri dönebilirsiniz. Eğer istifa ederseniz bir hakkınız gitmiş olacaktır. Bunuda unutmamak gerekir.)

Yukarıdaki durumlarda; Eğer müstafi ve istifa süreniz TUS sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde dolacak ise Sağlık Bakanlığına Bağlı Araştırma Hastanelerini YAHUT Sağlık Bakanlığı adına açılmış Üniversite kadrolarını tercih edebilirsiniz. Ancak istifa ve müstafi süreniz Sınavdan sonraki 3 ay içerisinde dolmayacak ise; Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı adına açılmış Üniversite kadrolarını tercih edemezsiniz. Tercih yapıp kazanmış olsanız dahi atamanız gerçekleştirilmez.

ANCAK: Üniversite kadrolarındaki araştırma görevlileri 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmayıp , YÖK kanunlarına tabidirler. Bu nedenle İSTİFA yada MÜSTAFİLİK durumları TUS sınavında herhangi bir üniversite kadrosunu yazmalarına engel değildir.

3 - Üçüncü bir durum ise şudur. Mecburi hizmete başlayıp, mecburi hizmet görevini yerine getirirken TUS sınavına katılabilir ve BÜTÜN kadroları tercih edebilirsiniz. Kazanmanız durumunda Çalıştığınız kurumdan MUVAFAKAT almanız gerekmektedir. (Muvafakatta sorun çıkardıklarını duymadım.)

YANİ KISACASI
A - TUS sınavına katılmak için mecburi hizmetten istifa etme zorunluluğunuz yoktur.
B - İstifa veya müstafi iseniz Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde süreniz doluyorsa TÜM kadroları yazabilirsiniz. Dolmuyorsa sadece Üniversite kadrolarını yazabilirsiniz.
dr_gncr

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:53 pm

peki istifa ettikten 6 ay sonra listede tekrar adımız çıkar mı? böyle bir şeyin olduğunu bilen veya duyan var mı?

eleanor istifa ettikten sonra müstefi lik süren dolunca sen dilekçe verip başvurmazsan bi daha ataman olmuyor normal olarak. ama sen istifa edip daha sonra girdiğin tus'a bir üniversite hastanesi kazandın diyelim orayı da beğenmedin ordan da istifa ettin , o zaman üniversite istifa edenlerin ismini bakanlığa yolluyor ve tekrar atanman söz konusu olabiliyor.
by abraxas

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:54 pm

eğer mecburi hizmette çalışmaya başlayıp sonra kurallara göre istifa edersen 6 ay sonra listede adın yeniden çıkar. eğer hiç gitmezsen yani müstafi sayılırsan 1 yıl sonra listede adın yazar.

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:54 pm

Mecburi hizmette iken TUS’u kazanırsam ne olacak?
Mecburi hizmet yapılırken TUS ile bir uzmanlık eğitimine başlanması durumunda eksik kalan mecburi hizmet süresi uzman olduktan sonra yapılacak mecburi hizmet süresine ekleneceğine ilişkin yasa hükmü Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle pratisyen hekimlikte veya uzmanlıkta belirlenen süre tamamlanmadan uzmanlık ya da yan dal uzmanlığına başlanması halinde sadece anılan uzmanlık veya yan dal uzmanlığı ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğü söz konusu olacaktır.


buradaki bilgi kafamı karıştırdıda mecburi hizmette kalan süre eklenecektir diye biliyorum

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:55 pm

arkadaşlar istifa ettiyseniz veya müstafi(istifa etmiş sayılıyor) iseniz devlet görevini istememiş ve istifa etmiş oluyorsunuz.dolayısıyla artık siz istemediğiniz sürece bir daha kurada adınız çıkmıyor ve atamanız yapılmıyor.
by muzo

Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 211
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 29

Mesaj gönderen rumour » Çrş Nis 26, 2017 12:03 am

Mecburi Hizmet de Bir Gün Bitecekti

Anat Galip

Arka Kapak
Bu kitabın yazılmasındaki en önemli faktör şüphesiz, gönüllü gittiği tercihli mecburi hizmette yaşadıkları olmuştu. Bunlar öyle izler bırakmıştı ki, yıllar sonra mesleğini devam ettirdiği yurtdışı macerasında dahi o izler silinmemişti.

Bu kitap, 90’lı yıllarda tıp fakültesini bitirdiğinde, büyüdüğü şehre hizmet etmek amacıyla giden bir doktorun, karşılaştığı garipliklerle başlıyor… Burada geçenler, gerçek hayat hikayesinden esinlenmiş olmakla beraber, kişi ve yer adlarının gerçek kişi ve yerlerle ilgisi yoktur. Bazı rakamlar da aynı değildir. Dolayısıyla, bu kitap bir belge olarak kabul edilemez. Ancak yaşamış olanların bilecekleri olaylardır... Bu olaylar, ufak bir ilçede geçmekle beraber, benzer olayları yaşayan nice sağlık birimleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu roman, hiç bir şekilde kişileri ve makamları yermek veya hakaret etmek amacı gütmemiş, ancak, olaylarda bu sonuca götüren sebepler irdelenmiştir.

Olaylarda adı geçen yerlerin ismini haritada bulmak mümkün olmasa da kitap okundukça, bu bölgenin gerçek adı hakkında kuvvetli ipuçları elde etmek mümkün olacaktır. Kitabın hitap ettiği okuyucu kitlesi, özel anlamda sağlıkla ilgisi olanlar olsa bile, genel anlamda herkesin ilgisini çekecek güncel olaylar mevcuttur.

http://netkitap.com/ayrinti.aspx?txtbul ... -yayinlari

Rhothomir
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 34
Kayıt: Sal Eyl 19, 2017 8:43 pm
Reputation: 9

Mesaj gönderen Rhothomir » Pzr Tem 15, 2018 2:34 pm

@rumour Hocam eş durumu ile beraber atama için atama tarihinden ne kadar önce evlenmek gerekli bu konuda bir bilginiz var mı?

Dr_temel23
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 7
Kayıt: Çrş Şub 06, 2019 1:56 am
Reputation: 0

Mesaj gönderen Dr_temel23 » Cum May 31, 2019 1:46 pm

Arkadaşlar merhaba ben mecburim bitmeden yök kadrosuna atandım ve istifa ettim. önünüzdeki eylül tusuna gireceğim. Tus dan sonrada mecburiye gideyim diyorum. Malum tusu kazansak bile bazen 5/6 ay geç gidebiliyoruz. Bende biraz periferde çalışmış olurum. Tus calismami engellemeden dhy girtmek istiyorum. Bunun için 88. Dhy ye mi girmem lazım? Ismimin kurada cikmasi icin 87. Dhy bittikten sonra yani 5 temmuzdan sonra mi sağlık bakanlığına dilekçe yazayım? Elinde bir dilekçe örneği olan varsa paylaşabilir mi lütfen. Ayrıca bu durumu etkiler mi bilmiyorum ama benim Tus dan sonra hemen 1 aylık askerlik başlıyor ... yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler

Drtusipisimiyavi
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 92
Kayıt: Cmt Mar 02, 2019 1:31 am
Reputation: 31

Mesaj gönderen Drtusipisimiyavi » Cum May 31, 2019 3:01 pm

Dr_temel23 yazdı:
Cum May 31, 2019 1:46 pm
Arkadaşlar merhaba ben mecburim bitmeden yök kadrosuna atandım ve istifa ettim. önünüzdeki eylül tusuna gireceğim. Tus dan sonrada mecburiye gideyim diyorum. Malum tusu kazansak bile bazen 5/6 ay geç gidebiliyoruz. Bende biraz periferde çalışmış olurum. Tus calismami engellemeden dhy girtmek istiyorum. Bunun için 88. Dhy ye mi girmem lazım? Ismimin kurada cikmasi icin 87. Dhy bittikten sonra yani 5 temmuzdan sonra mi sağlık bakanlığına dilekçe yazayım? Elinde bir dilekçe örneği olan varsa paylaşabilir mi lütfen. Ayrıca bu durumu etkiler mi bilmiyorum ama benim Tus dan sonra hemen 1 aylık askerlik başlıyor ... yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
Hocam sizle ayni durumdayım bende tusu etkilenmemesini istiyorum bu yüzden tarihleri araştırdım şimdi 87. Dhy kura tarihi 5 temmuzmus .... her kura 2 ay da bir yapılıyor o zaman 88. Dhy 5 Eylül’e denk geliyor 👌🏻 Şimdi buraya kadar tamam , kura yapıldıktan sonra da en erken tebligat 16 günde geliyormuş yanı tahminen en erken 20 Eylül’de ise başlamış olacağız eğer 88. Dhy ye girersek yanı tus dan önce ise başlamayım diyorsanız 88. Dhy ye gireceksiniz .... Haaa yok 87. Dhy ye katılayım derseniz buraya link bırakıyorum bütün basvuru tarih ayrıntılar yazıyor https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklen ... ipdf.pdf?0

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Mecburi Hizmet” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir