Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

Cevapla
Kullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 225
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 44

Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:38 pm

AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI
MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 Bu yönergenin amacı, aile hekimliği pilot uygulamasının yürütüldüğü illerde
Sağlık Bakanlığına bağlı, bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini
organize eden, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi aralarında ve diğer
kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim
faaliyetlerini de yürüten, Toplum Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasına, fiziki yapısına,
personel kadrosuna, görevlerine, bulundurulması zorunlu alet ve malzemeye, laboratuvar
özelliklerine, personelin görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 Bu yönerge, aile hekimliğinin pilot uygulandığı illerde Toplum Sağlığı
Merkezinin kurulma ölçeklerini, fiziksel özelliklerini, personel kadro ve görevlerini ve
Toplum Sağlığı Merkezince, idari hizmetlerin yürütülmesi, çevre sağlığı, bulaşıcı ve kronik
hastalıklarla mücadele, adli tıbbi görevleri, okul sağlığı, işçi sağlığı, acil sağlık hizmetleri ile
sağlık eğitimi hizmetlerinin sunulması, Aile Sağlığı Merkezlerinin kendi arasında ve diğer
sağlık çalışmaları arasında eşgüdümünün sağlanması, gerekli lojistik ve laboratuvar
hizmetlerini desteklenmesi, saha denetimi yapması ve gerekli kurumlarla işbirliği oluşturarak
bölgesinde koruyucu ve tedavi hizmetlerinden kişilerin ve toplumun en iyi şekilde
yararlanması için yapılması gerekenleri kapsar.
Hukukî Dayanak
Madde 3 Bu Yönerge, 09/12/2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasına ve 06/07/2005 tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 Bu Yönergede geçen;
Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
Kanun: 09/12/2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5258 sayılı Aile
Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,
Müdürlük : İl Sağlık Müdürlüğünü,
Grup Başkanlığı: İlçe Sağlık Grup Başkanlığını,
Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini
organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık
hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan,
idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir.
Aile Hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye
kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici
sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
2
Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya
Bakanlıkça görevlendirilen, hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı),
Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile
hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
Birinci basamak sağlık hizmeti: Toplum sağlığına yönelik hizmetler ile kişisel koruyucu,
tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kapsayan, kişilerin sağlık
sisteminden ilk alış noktasında verilen sağlık hizmetini,
İkinci basamak sağlık hizmeti: Hastaların tanı ve tedavisinin, birinci basamak sağlık
kuruluşları tarafından sağlanamadığı durumlarda, sevk edildiği sağlık kuruluşu tarafından
verilen sağlık hizmetini,
Üçüncü basamak sağlık hizmeti: İkinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamında yer
almayıp, ileri tetkik ve tedavi yöntemlerini gerektiren ve tedavisi özellik arz eden hastaların
sevk edildiği bir üst sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulma Usul ve Esasları
Kurulacağı Yerin Özellikleri
Madde 5 Her il ve ilçede bir Toplum Sağlığı Merkezi kurulur ve sorumluluk bölgesi
mülki sınırlardır. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa tabi illerde,
büyükşehir belediyesine bağlı her ilçede Toplum Sağlığı Merkezi kurulur. Nüfusu 100 binden
fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir Toplum Sağlığı Merkezi oluşturulur. İl
merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezleri müdürlüğe doğrudan bağlı olarak görev yaparlar.
İlçelerde Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi aynı zamanda grup başkanıdır.
Fiziki Yapısı
Madde 6 Toplum Sağlığı Merkezi kişilerin kolay ulaşabileceği merkezi yerlerde,
verdiği hizmetleri kapsayacak büyüklükte olan binalarda Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın
onayıyla hizmete açılır. Öncelikle Sağlık Merkezi veya uygun Sağlık Ocağı binaları kullanılır.
Olmadığı durumlarda satın alma veya kiralama yolu ile bina sağlanabilir.
Personel yapısı
Madde 7 Toplum Sağlığı Merkezinde, coğrafik alan, nüfus büyüklüğü ve bölgenin
sağlık alt yapısı ve diğer özellikleri dikkate alınarak, yeterli sayıda ve nitelikte sağlık ve idari
personel bulunur. Toplum Sağlığı Merkezine Halk Sağlığı, Adli Tıp ve Aile Hekimliği,
Epidemiyoloji gibi dal uzmanları ve bu dalllar ile sağlık alanında doktora veya yüksek lisans
yapmış veya Bakanlıkça onaylanmış sağlık yönetimi konularında mezuniyet sonrası hizmet
içi eğitimi almış tabipler öncelikle görevlendirilir. Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi
Müdürlüğün teklifi üzerineValilik tarafından görevlendirilir.
3
Tipi belirlenen Toplum Sağlığı Merkezinde aşağıdaki tabloya göre ilgili personel
görevlendirilir.
PERSONELİN ÖZELLİKLERİ VE SAYISI
D Tipi C Tipi B Tipi A Tipi
ÜNVANI
SINIFI
20.000
den az
nüfuslu
20.001-
50.000
nüfuslu
50.001-
100.000
nüfuslu
100.001
den fazla
nüfuslu
Sorumlu hekim SHS 1 1 1 1
Pratisyen hekim SHS 1 2 3 4
Diş hekimi SHS 1 2 3 4
Sağlık memuru
(Toplum sağlığı) SHS 3 4 6 6
Sağlık memuru
(Çevre sağlığı ) SHS 1 2 3 4
Sağlık memuru
(Röntgen teknisyeni) SHS 2 2 2 3
Sağlık memuru
(Laboratuvar teknisyeni) SHS 1 2 3 3
Hemşire SHS 3 4 6 6
Ebe SHS 3 4 4 4
Ayniyat Saymanı GİHS 1 1 1 1
Tıbbi sekreter GİHS 1 2 3 3
Şoför GİHS 1 1 2 2
Hizmetli GİHS 3 3 3 3
* Kadrolar azami kadrolar olup hizmet ve cihaz ihtiyacına göre doldurulacaktır.
Donanım
Madde 8 Toplum Sağlığı Merkezinin büyüklüğüne ve verdiği hizmet kapasitesine
göre büro malzemeleri ve gerekli malzemeler ve bunlara ek olarak hizmetini aksatmadan
yürütebileceği ve Ek-1 de belirtilen asgari malzeme bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları
Görev ve Yetkileri
Madde 9 Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun hastalıklardan korunması ve
oluşabilecek hastalık durumunda kolay ulaşabileceği, kaliteli teşhis ve tedavinin sağlanması
için gerekli önlemleri alır. Bu hizmetleri sunarken sağlık hizmetini bir bütün olarak
değerlendirir. Kendisinin sunduğu sağlık hizmetleri ile diğer sağlık kurumların sağlık hizmeti
arasında eş güdümü sağlamak ayrıca diğer kurumlarla işbirliği yaparak toplumun ve kişilerin
sağlık düzeyini yükseltmek ve sürdürmek görev ve yetkisindedir.
Sunduğu hizmetlerin başlıcaları:
a) İdari ve mali hizmetler,
b) Çevre sağlığı hizmetleri
c) Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri,
d) Aile Sağlığı Merkezleri
i. Koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi,
4
ii. Lojistik hizmetleri,
iii. Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,
iv. Hizmet içi eğitim hizmetleri
v. Kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri
e) Acil sağlık hizmetleri
f) Adli Tıbbi hizmetler (ölüm raporu, defin/nakil izni)
g) Okul sağlığı hizmetleri
h) İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri
i) Sağlık eğitimi hizmetleri
j) Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve denetimi
k) Afet organizasyonu
l) Kurullara ve komisyonlara katılım
m) Yeşil Kart hizmetleri
n) Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Çalışma
Madde 10 Bölgesinde sunulan sağlık hizmetini bir bütün içerisinde değerlendirir.
Sağlık hizmetini sunan tüm birimler arasında ve diğer sektörlerle işbirliği yapar. Kişilerin bu
hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için her türlü önlemi ekip anlayışı ile alır.
Bölgesindeki her türlü sağlık bilgisini toplar ve istatistiksel analizini yaparak bölgesinde
sağlık hizmetinin önceliklerini belirler. Sağlık hizmetinin sunulmasında toplumun katılımının
sağlanması ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygular ve/veya uygulatır.
İdari ve Mali Hizmetler
Madde 11 Bölgesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile
ilişkileri ve işbirliğini yürütür. İlçe sağlık kurullarında Müdürlüğü temsil eder. Sağlıkla ilgili
tüm resmi yazışmaları yürütür. Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelgeleri Aile
Sağlığı Merkezlerine ulaştırır. Demirbaş kayıtlarının tutulması ve denetlemesini yapar. Döner
sermaye işlemlerini yürütür. Aile Sağlığı Merkezindeki personelin tüm iş ve işlemlerini yapar.
Aile sağlığı merkezinin çalışma saatlerine uyumunu ve çalışmalarını denetler. Sağlık
kuruluşlarının mevzuata uygun çalışmasını sağlar ve denetler.
Çevre Sağlığı Hizmetleri:
Madde 12 Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre koşullarını denetler ve
değerlendirir. Önlem alınması gereken durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Çevre
sağlığı hizmeti sunumunda özellikle bulaşıcı veya kronik hastalıklara neden olan faktörler
konusunda detaylı olarak bölgesinin makro ve mikro ölçekli çevre analizini hazırlar ve
Müdürlük ile ilçe idaresine sunar. Tespit ettiği çevre sorunları ile ilgili sağlık çalışanlarına ve
topluma yönelik eğitim çalışmaları yapar.
İçme ve kullanma sularının kontrolü ile ilgili mevzuata göre yerleşim birimlerindeki
su kaynaklarının dökümünü çıkarır ve bölgesinde yıllık ve aylık olarak yapılacak klor
ölçümü, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sayısını ve hedeflerini belirler. Yaptığı çalışmaları
bu hedefe göre değerlendirir. Tespit edilen eksiklikler veya oluşan kirliliklerin giderilmesi
için Kaymakamlığa, Belediye veya İl Özel İdaresine bilgi verir.
Katı atık toplama ve depolama yerleri ile ilgili olarak belediye olan yerlerde belediye,
köylerde ise muhtarlıklar ile işbirliği yapılarak sağlıklı hale getirilmeye çalışılır. Aynı işbirliği
ahır ve gübreliklerin düzenlenmesinde ve sıvı atıklar konusunda da yürütülür. Gaz atıklar
konusunda özellikle gayrisıhhi kuruluşların emisyon izni almasını sağlar ve bu izne uygun
parametrede gaz çıkarması kontrol edilir. Atıklarını usulüne uygun vermeyen veya
depolayanlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapar.
5
Çevre sağlığı hizmetleri konusunda bakanlığın ve müdürlüğünün verdiği diğer işleri
yapar.
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıkları İzleme ve Mücadele Hizmetleri
Madde 13 Bölgesinde oluşan tüm hastalıklara özellikle de bulaşıcı ve kronik
hastalıklara karşı gerekli duyarlılığı gösterir. Önlenmesi veya var olanından toplumun en az
etkilenmesi için her türlü tedbiri alır.
Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Olarak
Madde 14 Bakanlığının yürüttüğü bulaşıcı hastalıklar programına uygun olarak;
bölgesindeki bulaşıcı hastalık ihbarlarını toplar, kayıtlarını tutar, değerlendirir, vaka teyidi ve
saha sürveyansı ve gerekli tüm tedbirlerin alınması için sağlık kuruluşları ve/veya diğer
kuruluşlarla işbirliği yapar. Tüm bulaşıcı hastalıkların usulüne uygun olarak bildirilmesi ve
kayıtlarına göre istatistiklerin müdürlüğe bildirilmesini yapar.
Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgınına neden olabilecek aşılama durumu, mevsimsel
değişim, çevre koşulları değişimi, yerleşim birimlerinin alt yapısının durumu v.b. faktörleri
yakından izler ve gerekli önlemleri almak için ilgili kurumlarla işbirliği yapar. Bulaşıcı
hastalık salgını olduğunda müdürlük ile işbirliği içinde tüm sağlık kuruluşlarıyla diğer
kuruluşlara işbirliği yaparak her türlü tedbiri ilgili mevzuata göre alır. Bulaşıcı hastalıkların
önlenmesi için bölgesindeki sağlık çalışanlarını, ilgili kurum çalışanları ve halkı
bilgilendirerek kişi ve toplum duyarlılığı oluşturulur.
Kronik hastalıklara yönelik olarak:
Madde 15 Bölgesinde kronik hastalığı olanların kayıtlarını tutar. Bölge dışında veya
aAile Sağlığı Merkezlerinde tanısı konan her vakanın durumu, hastalığı ile yapılması
gerekenler ve hastalıkların epidemiyolojisi aile hekimleri ile değerlendirilir. Sıklığı yüksek
olan hastalıklara karşı bölgesinde tedbir alınması konusunda Hastanelerle veya Müdürlük
aracılığı ile Tıp Fakültesi ile işbirliği yapar. Bakanlığının yürüttüğü programları bölgesinde
uygular.
Adli hekimlik hizmetleri:
Madde 16 Bölgesinde adli tıbbi hizmetleri yürütür. Adli vakaların bildirilmesi v.b.
konularda aile hekimleri ile koordinasyonu sağlar ve eğitim düzenler.
Acil Sağlık Hizmetleri
Madde 17 Bölgesinde acil sağlık hizmetlerini yerleşim birimi merkezinde ve kırsalda
herkesin rahatlıkla ulaşacağı bir düzende çalıştırır. Bunun için; bölgesinin ihtiyacına cevap
verecek şekilde mesai saatleri dışında sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlar. Bu hizmetin
kişilerin rahat ulaşım imkanını dikkate alarak Toplum Sağlığı Merkezinde veya Aile Sağlığı
Merkezinde veya başka yerde sunulmasını sağlar. Acil sağlık hizmetinin verileceği yerde aile
hekimlerinin ve yardımcı sağlık personelinin de dâhil edilebileceği bir nöbet sistemi
oluşturulup, düzenli çalışması için gerekli lojistik desteği verir ve idaresini yürütür.
Bölgesinde varsa 112 Acil İstasyonlarının düzenli çalışmalarını sağlar ve istasyona gerekli
lojistik desteği sağlar ve denetler.
Aile Sağlığı Merkezlerine Yönelik Olarak
Madde 18 Çalışmalarında kişilere ve topluma en iyi hizmeti sunabilmeleri için Aile
Sağlığı Merkezlerinin aralarında koordinasyonunu sağlar. Ayrıca laboratuvar, eğitim, lojistik
konularında da doğrudan destek sağlar.
a) Koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi
6
Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel ve toplumsal boyutu olan
işlerin (bebek ve çocuk sağlığı ile gebe ve lohusa takibi, aşı, aile planlaması) hem aile
hekimleri birimleri arasında hem de diğer ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.
Aile Sağlığı Merkezlerinden ikinci basamağa sevk edilenlerin işlemlerinin izlenmesi,
ikinci basamaktan geri bildirimin sağlanması ve değerlendirilmesinde oluşabilecek
aksamaların tespiti ve giderilmesini yapar.
Rutinde yapılmayan, fakat Bakanlıkça yürütülen kampanya v.b. hizmetlerde Aile
Sağlığı Merkezleri ile işbirliği yapar
Aile hekimlerinin resmi kayıt ve benzeri verilerini düzenli olarak toplar ve Müdürlüğe
bildirir.
b) Lojistik hizmetleri
Aile Sağlığı Merkezine; topluma ve kişilere ücretsiz olarak Bakanlıkça sağlanan aşılar
ve aşılama malzemeleri, aile planlaması, gebe, anne ve çocuğa yönelik malzemeleri, sıtma ve
verem hastalarına verilen ilaçları, ayrıca Bakanlıkça gönderilen her türlü materyal, ilaç ve
malzemelerin ulaştırılması için tüm lojistik desteği sağlar.
c) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
Aile Sağlığı Merkezlerinden gelen görüntüleme ve laboratuvar tetkiki taleplerini yapar
veya Müdürlüğün uygun gördüğü sağlık kuruluşunun laboratuvarında yaptırır.
d) Hizmet içi eğitim hizmetleri
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yönelik, Bakanlıkça belirlenen birinci, ikinci
aşama ve aile hekimliği kapsamındaki yıllık hizmet içi eğitimlerin koordinasyonunu yapar.
Bölgenin genel durumunu dikkate alarak ve öngörülen sevk oranını aşan aile hekimleri için
sevk ettiği vakaların niteliğine göre de bilgi yenilenmesi ihtiyacı gerekli görülen eğitim
konusunda Müdürlük ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitimi düzenler.
e) Kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri
Aile Sağlığı Merkezinin durumunu ve aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının,
sahada verdiği hizmetlerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu Müdürlük adına
denetler. Özellikle aşılama, gebe, çocuk izlemi, hasta memnuniyeti gibi hizmet
değerlendirmelerini yapar. Tespit edilen noksanlığın giderilmesi için aile hekimini uyararak
tekrarı durumunda yasal işlem yapar.
Aile hekimi tarafından tutulan kayıt ve belgelerin, hekimin ayrılması veya kişinin aile
hekimini değiştirmesi halinde eksiksiz olarak sorumlu olacak aile hekimine devredilmesi
Toplum Sağlığı Merkezi gözetiminde ve denetiminde yapılır. Acil bir sebeple görevinden
ayrılmak zorunda kalan aile hekiminin kayıtları ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından
devralınır ve görevlendirilen aile hekimine devredilir.
Okul Sağlığı Hizmetleri
Madde 19 Bölgesindeki okulları, özellikle yatılı bölümü olan veya özellikli okulları
(bedensel engelliler için vs.) ayrıca yurtlar (özel ve devlet), huzurevi ve yetimhaneleri
öğretmen ve öğrenci veya konaklayanların sağlığı ve genel hijyen kuralları yönünden ayda bir
rutin olarak izlenmesini yapar. Bu izlemelerde kuruluşlardaki kişilerde hastalık yoğunluğunu
değerlendirir.
Kurumlardaki suların kaynakları, şebeke durumu ve depo denetimi yapılarak suyun
bakteriyolojik değerlendirmeleri için numune alır, ayrıca tuvaletler, kantin, yemekhane,
yatakhane, spor sahasının yapısı, varsa havuzlar gibi bölümleri değerlendirilir. Bölgesindeki
öğrencinin okula kayıtında aile hekimince periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar;
7
sonucunu ve aşılama durumlarını okul idaresi ile değerlendirir. Okullarda Aile Sağlığı
Merkezleri ve diğer sağlık kurumları ile işbirliği yaparak, aile ve okul idaresinin katılımıyla
madde bağımlılığına karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesini sağlar.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri
Madde 20 Bölgesindeki tüm işyerlerinin, özellikle gayrisıhhî müessese, tehlikeli ve
ağır iş yapan işyerlerinin kayıtlarını tutarak oluşabilecek her türlü tehlike durumunu önlemek
ve acil müdahale yapabilmek için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. İş yerlerinin kaza
önleme çalışmaları hakkında bilgi alır ve kayıt tutar. İşyeri hekimi ve aile hekimleri arasında
oluşabilecek problemleri çözer ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar.
İşçi muayene ve tetkiklerinin periyodik olarak yapılmasında işyeri hekimi ile işbirliği
yapar.
Sağlık Eğitimi Hizmetleri
Madde 21 Bölgesinde eğitim ihtiyacını belirler ve eğitimin planlamasını yapar.
Eğitimin hedef grubuna (toplu halk eğitimi, esnaf eğitimi) ve amacına göre eğitimi ya
doğrudan kendisi verir veya bölgesindeki aile hekimleri ve diğer sağlık kurumları aracılığı ile
verilmesini sağlar. Aile Sağlığı Merkezi ve diğer sağlık kurum çalışanlarının hizmet içi
eğitimini Müdürlük ile planlar, hizmet içi eğitim çalışmalarında eğitim salonu ve
materyallerini sağlar.
Afet Organizasyonu
Madde 22 Bölgesinde afet organizasyonunda; afete hazırlık, afete müdahale ve afet
sonrası önlemler aşamasında sağlıkla ilgili tüm çalışmaları yapar. Halka yönelik afet sağlık
eğitimleri düzenler.
Diğer görevler
Madde 23 Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapar

solanKullanıcı avatarı
rumour
Onur Üyesi
Onur Üyesi
Mesajlar: 225
Kayıt: Cum Nis 14, 2017 8:37 am
Reputation: 44

Mesaj gönderen rumour » Sal Nis 25, 2017 11:38 pm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışanların Görev Tanımları ve Sorumlulukları
Grup Başkanın Görevleri
Madde 24 İlçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi aynı zamanda Grup
Başkanıdır. Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi il merkezinde müdürlüğe karşı
sorumludur.
Grup başkanı;
a) İlçedeki sağlık hizmetlerini planlar, Müdürlük tarafından gönderilen planların
uygulanmasını sağlar ve sağlık hizmetlerinin en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli
işleri yürütür.
b) İlçedeki sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak
değerlendirerek, ilçedeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini, hizmetlerin geliştirilmesi için
gerekli gördükleri işleri altı ayda bir Müdürlüğe bir raporla önerir.
c) İlçedeki sağlık kuruluşlarının görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için gerekli
malzemeyi belirleyerek Müdürlüğe bildirir; gönderilen araç-gereç, ilaç, basılı kağıt ve diğer
malzemelerin, zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını sağlar.
d) Sağlık kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde
çalışmayı sağlar.
8
e) Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını
denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptar; bu aksaklıkların nedenlerini belirler ve
sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri alır; bu amaçla personeli destekleme, teşvik,
eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütür.
f) Sağlık hizmetlerinde sektörlerarası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel
sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlar,
g) Aylık hekim toplantılarını yürütür; bu toplantılarda ilçedeki sağlık sorunlarını ve
çözüm yollarını tartışarak, her kademedeki personelin hizmetle ilgili görüş ve önerilerini
alarak ortak çözüm üretilmesini sağlar,
h) Denetimleri mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetler veya
denetlenmesini sağlar,
i) İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na katılarak sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
Sorumlu hekimin görevleri
Madde 25 Sorumlu hekim, Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapanların amiridir.
Toplum Sağlığı Merkezinin idari ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak yürütür ve denetler.
Sorumlu hekim;
a) Sağlık hizmetinin sunumununun en iyi şekilde sürdürülmesini sağlar.
b) Toplum sağlığı merkezinin tüm faaliyetlerini personeli ile planlar iş bölümü yaparak
yürütülmesini sağlar, gerekli koordinasyon ve denetimi yapar.
c) En az altı ayda bir Müdürlüğe ve ilçe yönetimine bölge sağlık durumunu belirten
detaylı rapor sunar.
Hekimin Görevleri
Madde 26 Toplum Sağlığı Merkezinde ekip lideri olarak hizmet verir.
Hekim;
a) Sorumlu olduğu bölgede çeşitli saha ve salgın araştırmalarını yürütür, sürveyans
çalışması yapar. Sağlığı ilgilendiren kötü alışkanlıklarla mücadele edilmesi, ve sağlıkla ilgili
denetim hizmetlerini yerine getirir.
b) Toplum Sağlığı Merkezince ve diğer sağlık kurumlarınca tespit edilen ve bildirilen
bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili kayıtları düzenleyerek, bir üst kuruma periyodik olarak
iletilmesini sağlar.
c) Bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklarla mücadele eder ve denetler.
d) Kronik hastalıkların (Diabetes Mellitus, KOAH, Kardiyovaskuler hastalıklar, kanser,
vb) erken teşhisi ve takibi konularında çalışır, halk eğitimi yapar.
e) Bulunduğu bölgedeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personelinin yıllık plan
ve programlar dâhilinde hizmetiçi eğitimini verir. Her eğitim sonrasında ve yıl sonunda
gerçekleştirilen eğitimlerin raporunun hazırlanması için Eğitim Koordinatörü ile işbirliği
yapar.
f) Adli ve Acil hekimlik hizmeti verir.
g) Okul Sağlığı hizmetlerini yürütür.
h) Gerektiğinde sertifikalandırılmış hekim yoluyla iş ve işçi sağlığı hizmetlerini
yürütür, işçilerin ve esnafın periyodik muayenesini yapar.
i) Sorumlu hekimin vereceği diğer görevleri yapar.
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Hemşire ve Ebenin Görevleri
Madde 27 Bölgesindeki koruyucu sağlık hizmeti veren ekibin üyesi olarak;
a) Mesleğinin gerektirdiği tüm işleri yapar.
b) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin her aşamasında görev alır.
9
c) Rutin aşılama hizmetleri dışındaki bağışıklama faaliyetlerini yapar.
d) Verdiği hizmetle ilgili kayıtları tutar ve raporlar.
e) Görevlendirildiği hizmetler ile ilgili malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve
sterilizasyonunu yapar ve yaptırır.
f) Kullanılan araç ve gerecin sürekli kontrolünü yapar, tüketim malzemelerini hazır
bulundurur, ihtiyaçları zamanından önce tespit ederek sorumlu hekime bildirir.
g) Formların eksiksiz doldurulmasını sağlar, halka eğitim verir.
h) Sorumlu hekimin vereceği işbölümü ile verilen diğer işleri yerine getirir.
Röntgen Teknisyeni/Röntgen Teknikerinin Görevleri
Madde 28 Kurum içinden gönderilen kişilerin, acil vakaların ve aile hekimlerinin
gönderdikleri hastaların radyolojik tetkiklerini yapar, hizmetin yürütülmesi için gereken
ihtiyaçları tespit eder, sorumlu hekime yazılı olarak bildirir.
Laboratuvar Teknisyeninin Görevleri
Madde 29 Meslek dalının gerektirdiği tüm hizmetleri verir. Bu görevi yerine getirirken;
a) Acil durumlara öncelik verilerek, hizmetlerin en kısa sürede ve en doğru biçimde
yapılmasını sağlar.
b) Laboratuvar malzemelerini kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır
halde tutulmasını sağlar. Laboratuvarın temiz ve düzenli bulunmasını temin eder.
c) Kayıt tutar ve rapor hazırlar.
d) Sahaya yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.
e) Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görevleri
Madde 30 Çevre Sağlığı Teknisyeni,
a) Çalıştığı bölgenin krokilerini ve çevre ile ilgili envanterini hazırlar.
b) Çevre sağlığı ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistik
çalışmalarını yapar.
c) Çevre sağlığı ile ilgili kayıt ve formları tutar.
d) Her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapar,
numune alarak ilgili birime gönderir, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri alır, su
kaynaklarının etrafında oluşturulan koruma bandının mesafesini tespit eder.
e) İnsana hastalık bulaştıran her türlü hayvan, böcek, kemirici ve vektörler için
yapılması gereken mücadele işlerini yaptırır ve yapılmasını denetler.
f) Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma
konusunda halkla işbirliği yapar ve bu konularda onları toplu olarak yâda tek tek eğitir.
g) Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak fosseptik çukurların yerini ve
vasıflarını tespit eder.
h) Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlar, almayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapar.
i) Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirleri alma yönünden
epidemiyolojik araştırmalar yapar.
j) Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel
ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar.
k) Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
Tıbbi Sekreterin Görevleri
Madde 31 Toplum Sağlığı Merkezi’nin tüm yazışma işlerini yürütürken;
10
a) Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyaları tutar.
b) Cevap verilmesi gerekenlerin cevaplarını süresinde hazırlar ve buna ilişkin bütün
işlemleri sonuçlandırır.
c) Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yapar.
d) Yazı ve çoğaltma makinelerinin günlük ve haftalık bakım ve temizliğini yapar,
korunmasını sağlar.
e) Hizmetlerde kullanılan bilgileri bilgisayara kaydeder.
Şoförün Görevleri
Madde 32 Motorlu aracın iyi bir şekilde kullanılması ve saklanması ile periyodik
bakımın yapılmasından sorumludur. 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun
olarak taşıtı kullanır. Günlük gezi programı, kat edilen kilometre, benzin ve yağ sarfiyatı ile
taşıtın kullanıldığı süre hakkında istenilen bilgiyi sorumlu hekime verir. Her gün bir önceki
günün taşıt seyrü-sefer defterini hekime göstermek ve imzalatmakla yükümlüdür.
Hizmetlinin Görevleri
Madde 33 Toplum Sağlığı Merkezi binasının ve bahçesinin temizlik, bakım, korunma
ve günlük işlerini yapar. Isınma ile ilgili işleri yürütür, bununla ilgili malzemelerin taşınması
ve depolanmasını sağlar; kalorifer sistemi bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde, bu konuda
eğitim almış olmak kaydıyla kaloriferi yakar ve takip eder, ısınması soba ve diğer yollarla
olan merkezlerin ısınması ile ilgili işleri ve sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1- Mevzuatta sağlık ocağı veya personeline verilen görevlerden aile
hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından yapılanlar dışındaki görevler Toplum Sağlığı
Merkezi veya personeli tarafından yürütülür.
Geçici Madde 2- Aile Hekimliği uygulamasına geçiş aşamasında Toplum Sağlığı
Merkezleri kuruluncaya kadar bu görevler Müdürlükçe belirlenen Sağlık Ocakları tarafından
yerine getirilir.
Yürürlük
Madde 34- Bu Yönerge, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
11
Ek 1- Toplum Sağlığı Merkezinde bulunması gerekli asgari teşhis cihazı ve diğer tıbbi araç ve
gereç:
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MALZEME LİSTESİ
1 Röntgen Cihazı
2 EKG Cihazı
3 Pansuman Arabası
4 Tromel (orta boy, küçük boy)
5 Bebek Terazisi
6 Ayaklı Lamba
7 Mayi Askısı
8 Etüv/Kuru Hava Sterilizatörü /Alet Kaynatma Kabı Elektrikli
9 Böbrek Küvet
10 Pansuman Arabası için küvet
11 Pansuman Arabası için kova
12 Kapaklı Küvet (pansuman için)
13 Pansuman Arabası için Alet Tepsisi
14 Plastik Önlük
15 Nazal Puarlı Aspiratör
16 Nelaton Sonda (8 FR)
17 Nelaton Sonda (10 FR)
18 Nelaton Sonda Seti
19 Eldiven (steril ve nonsteril)
20 Termometre (Koltukaltı ve rektal)
21 Tek Kullanımlık Eldiven
22 Dereceli Kap
23 Tirle
24 Plastik Örtü
25 Nazogastrik Sonda Seti
26 Katgüt
27 Genel Amaçlı İpek İplikler (36)
28 Genel Amaçlı İpek İplikler (12’lik)
29 Genel Amaçlı İpek İplikler (3 tip)
12
30 Görme Eşeli
31 Dil Basacağı
32 Refleks Çekici
33 Otoskop Set
34 Oftalmaskop
35 Tansiyon Aleti
36 Steteskop
37 Dişsiz Penset
38 Tampon Pensi
39 Eğri Klemp
40 Düz Klemp
41 Dişli Penset
42 Tenekulum
43 Portegu
44 Bisturi Sapı
45 Bisturi Ucu
46 Laryngoskop
47 Aspiratör
48 Küçük Makas
49 Eğri Makas
50 Makas
51 Terzi Makası
52 Vajinal Spekulum (küçük)
53 Vajinal Spekulum (orta)
54 Vajinal Spekulum (büyük)
55 Yıkama Fırçası
56 Bunzen Beki
57 Bunzen Beki Hortumu
58 Santrifüj Aleti
59 Tüp Maşası
60 Komparator
61 Komparator Hücresi (cam)
62 Komparator Tüpü
13
Kan Sayım Cihazı (en az 5 parametreli ) veya madde 63’den 69’a kadar
63 Lam
64 Petri Kutusu
65 Thoma Lamı
66 Eritrosit Pipeti
67 Lokosit Pipeti
68 Sahli Hemoglobinometer
69 Hematokrit Santrifüjü
70 İdrar Dansimetresi
71 Mikroskop
72 Mikroskopa uygun illuminatör
73 Boyama seti ve sehpası
74 Port Tüp
75 İdrar Tüpü
76 Buzdolabı
77 Buzdolabı Termometresi
78 İğne Çatal Delikli
79 Aşı Nakil Kabı
80 Buz Aküsü
81 Ambu
82 Negatoskop
83 Numune Nakil (Tüp) Çantası
84 Oksijen Tüpü
85 Eldiven
86 Bistürü sapı
87 Değişik numaralarda Bistüri ağzı
88 Kalın ve büyük dikiş iğnesi
89 Uzun ve Dişli, dişsiz pens penset
90 Cerrahi Makas
91 Kostatom
92 Demir testere veya el testeresi
93 Parafin
OTOPSİDE
KULLANILMAK
ÜZERE
14
94 %10’luk formal- alkol solusyonu
95 Büyük boy etiket
96 Sicim (yeterli uzunlukta)
97 Değişik boylarda ağzı geniş ve kapalı kavonoz
98 Değişik boylarda kepçeler
99 Korener makası
100 Çelik ve tahta metre ve 100 cm’lik mezura
101 Fotoraf makinesi
102 Tek ucu toparlak makas
103 Büyük-orta-küçük bıçak ve bileği
104 Organ terazisi
105 Stile (en az üç boy)
106 Mühür mumu
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EĞİTİM MALZEME LİSTESİ
1 Bilgisayar
2 Projeksiyon Cihazı
3 Beyaz Perde
4 Tepegöz
5 Beyaz Yazı Tahtası
6 Renkli Printer
7 Printer
8 Ses kayıt cihazı
9 Fotokopi Makinesi

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Aile Hekimliği Tartışma Platformu” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir